En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies.
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web et notamment pour suivre votre navigation, actualiser votre panier, et vous reconnaitre lors de votre prochaine visite sur notre site. En savoir plus

close

Wettlike bepalingen

Amorepurocosmetics.com (hierna de « Website » genoemd) is een internetsite voor elektronische handel. De internetsite is toegankelijk voor elke gebruiker van het internet (hierna « internetgebruiker » genoemd). Dankzij de Website kan de vennootschap CREA COSME cosmetische producten onder de naam AMORE PURO (hierna « Producten » genoemd) te koop aanbieden aan Internetgebruikers die de Website bezoeken (hierna « Gebruikers » genoemd).

Voor de toepassing van deze voorwaarden, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en CREA COSME gezamenlijk worden aangeduid met de « Partijen » en individueel met « Partij », en dat de Gebruiker die een bestelling heeft gevalideerd wordt aangeduid met « Koper ». De rechten en verplichtingen van de Gebruiker zijn ook van toepassing op de Koper. Er wordt op gewezen dat de aangekochte Producten uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door de Gebruiker. De Gebruiker die iets wenst te kopen op de Website verklaart juridisch volledig handelingsbekwaam te

De Vennootschap CREA COSME kan de handelingsbekwaamheid van de Gebruiker of de Koper niet controleren. In het geval dat een Koper die niet over de handelingsbekwaamheid beschikt Producten zou bestellen op de Website, zijn wettelijke vertegenwoordigers bijgevolg verantwoordelijk voor deze aankoop en moeten zij instaan voor de betaling

1. Voorwerp.

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel, exclusief voor de relaties die via het internet en enkel op de Website aangegaan worden, de rechten en verplichtingen van de Partijen te definiëren die voortvloeien uit de onlineverkoop van de Producten die worden aangeboden op de Website. De Verkoper verklaart voorafgaand aan zijn bestelling kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en het feit dat hij een product op de Website bestelt houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in door de Koper van deze voorwaarden en garanties die voorrang hebben op elk ander document, behoudens specifieke voorwaarden die door de vennootschap CREA COSME uitdrukkelijk schriftelijk werden goedgekeurd.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. De algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op elke bestelling zijn de voorwaarden die door de Koper zijn aanvaard op het moment van validering van zijn bestelling.

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden aangevuld door het Charter betreffende Persoonsgegevens en Cookies.

2. Producten - Prijzen - BTW.

2.1. Producten

De Producten die door CREA COSME te koop worden aangeboden zijn de producten die op de Website staan op het moment dat de Website geraadpleegd wordt door de Gebruiker, en dit zolang de voorraad strekt. De foto's die als illustratie bij de Producten staan maken geen deel uit van het contractueel domein.

2.2. Prijzen

De prijzen van de Producten worden vermeld in euro (€). Ze houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. CREA COSME behoudt zich het recht voor, en de Gebruiker aanvaardt dat, om zijn prijzen op elk moment aan te passen. Uiteraard worden de Producten gefactureerd worden op basis van de tarieven die gelden op het moment van de registratie van de bestelling, echter onder voorbehoud van de beschikbaarheid van betreffende Producten. De eventuele portkosten worden als toeslag gefactureerd.

2.3. BTW

Conform de geldende wetgeving wordt de ingehouden BTW op de verkopen teruggestort in België.

3. Registratie en validering van de bestelling.

3.1. Navigatie binnen de Website

De Gebruiker kan vrij navigeren op de verschillende pagina's van de Website zonder zich daarom te verbinden tot een bestelling.

3.2. Registratie van een bestelling

Indien de Gebruiker een bestelling wenst te plaatsen, dan kiest hij de verschillende producten waarvoor hij belangstelling heeft en die belangstelling kan hij duidelijk maken door te klikken op "Toevoegen aan winkelwagen". Op om het even welk moment kan de gebruiker: - een overzicht krijgen van de producten die hij selecteerde of zijn bestelling wijzigen, en dit door te klikken op "mijn winkelwagen". Er verschijnt dan een samenvatting van zijn bestelling op het scherm. Stemt de weergegeven lijst overeen met de Producten die hij koos, dan kan de Gebruiker zijn bestelling verderzetten door te klikken op: "PLAATS BESTELLING". De Gebruiker moet zich dan identificeren, hetzij door zijn e-mailadres en paswoord in te voeren als hij al klant is of geregistreerd is, hetzij door het document dat getoond wordt correct en volledig in te vullen en onder andere de nodige informatie te verstrekken voor zijn identificatie, zijn naam, voornaam en postadres en telefoonnummer. De Gebruiker wordt op de hoogte gebracht en aanvaardt dat het invullen van elke identificatie geldt als bewijs van zijn identiteit en zijn goedkeuring inhoudt.

De Gebruiker kan tijdens het bestellingsproces de ingevulde gegevens wijzigen en corrigeren, zoals de samenstelling van zijn winkelwagen, het leverings- en facturatieadres, alvorens de bestelling definitief te valideren.

3.3. Definitieve validering van de bestelling – Beveiliging van de betaling

Na kennis te hebben genomen van de status van zijn bestelling en eens alle gevraagde informatie door de Gebruiker ingevuld werd, moet hij zijn gewenste betaalwijze selecteren. De Gebruiker moet op "PLAATS BESTELLING" klikken om zijn bestelling definitief te bevestigen.

3.4. Bevestiging van de bestelling

Wanneer de Koper zijn betaling gevalideerd heeft, wordt hem een samenvatting van de bestelling gestuurd via e-mail en dit op het e-mailadres dat hij vermeld heeft op het moment van de identificatie, voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling. In geval van een fout bij het invoeren van het e-mailadres of meer algemeen ingeval men de samenvatting van de bestelling niet ontvangt, kan de vennootschap CREA COSME niet verantwoordelijk worden gehouden. Deze bevestiging van de bestelling vat de volgende elementen samen: de betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en indien nodig ook de leveringskosten, de kenmerken van de bestelde Producten, de voorwaarden en modaliteiten voor het uitoefenen van het herroepingsrecht; - het adres waar de Koper terecht kan met zijn klachten, de informatie met betrekking tot de dienst na verkoop en de commerciële garanties. Indien de bevestiging van de bestelling niet binnen de 24 uur volgend op de formalisering van de bestelling aankomt, kan de Koper contact opnemen met onze Klantendienst via het Contactformulier. Ook wanneer de Koper een vraag heeft over eerdere bestellingen, kan hij de vennootschap CREA COSME contacteren via hetzelfde formulier.

4. Levering.

4.1. Leveringskosten

De levering moet ten laatste uitgevoerd worden binnen een termijn van 30 dagen vanaf de dag volgend op de dag van de validering van de bestelling door de Koper.

4.2. Leveringsbepalingen

Bij de ontvangst van de bestelde Producten moet de Koper de conformiteit van deze Producten onmiddellijk controleren. Elke abnormaliteit betreffende de levering (ontbrekend of kapot product, beschadigd pakket, ...) moet door de Koper gemeld worden, op de dag van de ontvangst of ten laatste de eerste werkdag volgend op de ontvangst aan de klantendienst van CREA COSME, door het Retour-formulier in te vullen. Elke klacht die na deze termijn geformuleerd wordt, zal verworpen worden en CREA COSME wordt dan vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid. In geval van een abnormaliteit met betrekking tot het pakket of het (de) Product(en) en na de melding hiervan aan CREA COSME binnen de bovengenoemde termijn, moet de Koper deze producten terugsturen in hun oorspronkelijke verpakking en volgens de voorwaarden van artikel 5 "Herroepingsrecht", die hieronder gedefinieerd worden, en dit binnen de termijn van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van de bestelling.

Bij deze retour moet het via de Website af te printen document gevoegd worden na invulling van het Retour-formulier.

CREA COSME behoudt zich het recht voor om de teruggestuurde Producten te controleren, de motivering van de aanvraag te bestuderen en bijgevolg over te gaan tot het al dan niet gratis vervangen van de Producten, zonder dat enige schadeloosstelling verschuldigd is. Indien een besteld product niet beschikbaar is, wordt de Koper hierover ingelicht. Met voorafgaand akkoord van de Koper zal hem een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aangeboden worden. Gaat de Koper niet akkoord, dan kan hij terugbetaald worden, ten laatste binnen de dertig (30) dagen na de betaling van de betreffende bedragen. CREA COSME wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van het uitblijven of de vertraging van de levering als gevolg van overmacht, door toedoen van een derde of een fout die kan worden verhaald op de Koper. Is de levering vertraagd, dan moet de Koper deze vertraging zo snel mogelijk melden aan de klantendienst van CREA COSME, via het Contactformulier.

5. Herroepingsrecht.

De Koper beschikt over een termijn van veertien (14) volle dagen om CREA COSME op de hoogte te brengen van zijn wens tot uitoefening van het herroepingsrecht. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling. Om dit herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, dient de Koper CREA COSME binnen deze termijn schriftelijk op de hoogte te brengen over zijn beslissing tot herroeping.

De Koper dient gebruik maken van het dat hier beschikbaar is. Wanneer de Koper een account heeft gecreëerd, moet hij inloggen en de bestelling kiezen die hij wil retourneren, de betreffende producten specificeren en de reden van retournering. Vervolgens moet hij de retour bon uitprinten en het pakket terugsturen met de bon in het pakket. Indien de Koper geen account heeft gecreëerd, is dezelfde procedure hier beschikbaar. De Koper moet vervolgens, op zijn kosten, de Producten terugsturen in hun oorspronkelijke verpakking, en dit uiterlijk binnen de veertien (14) dagen volgend op de kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping, op het volgende adres: CREA COSME INDUSTRIEZONE 6C 9770 KRUISEM BELGIE. Wanneer de termijn van veertien (14) dagen vervalt op een zaterdag, zondag, feestdag of verlofdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Om hygiëne- en gezondheidsredenen, komen de Producten die de Koper heeft geopend na hun levering niet meer in aanmerking voor het herroepingsrecht en dus ook niet voor een terugbetaling. Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, betaalt CREA COSME de Koper het volledige bedrag terug dat de Koper heeft overgemaakt, en dit zo snel mogelijk en uiterlijk veertien (14) dagen volgend op de datum waarop CREA COSME op de hoogte werd gebracht van de beslissing tot herroeping door de Koper. CREA COSME behoudt zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot het/de product(en) ontvangen zijn. De initiële verzendingskosten voor de levering zijn inbegrepen, uitgezonderd de terugzendkosten, deze blijven ten laste van de Koper.

6. Wettelijke Garantie.

Op de bestelde producten geldt enkel de wettelijke garantie.

Er geldt een wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar wanneer blijkt dat het geleverde product niet overeenstemt met het bestelde product. Dit betekent dat bij gebreken aan het product de koper tot twee jaar na de levering het goed kan terugsturen en laten vervangen of de teruggave vragen van het door hem betaalde bedrag. De Koper is vrijgesteld van enige bewijslast gedurende de eerste zes maanden na de levering. Na verloop van zes maanden na de levering ligt de bewijslast wel bij de Koper. De Koper zal aldus moeten aantonen dat het geleverde product reeds op datum van de levering niet overeenstemde met het bestelde product.

oor bederfbare producten wordt de garantieperiode uiteraard beperkt tot de houdbaarheidsdatum.

Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen is CREA COSME niet aansprakelijk voor welkdanige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde producten veroorzaakte schade.

7. Persoonsgegevens.

De Vennootschap CREA COSME respecteert uw zorgen betreffende de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de Vennootschap CREA COSME. In het kader van de onlineverkoop, is het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens verplicht, daar deze gegevens nodig zijn voor de verwerking en de levering van de bestellingen en voor het opstellen van de facturen. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt impliceert dit automatisch de verwerping van de bestelling. Bepaalde gegevens kunnen ook worden gebruikt om u informatie en/of promotieaanbiedingen toe te sturen over producten van het merk. De Gebruiker heeft het recht tot inzage, mededeling en verbetering van de gegevens die hem of haar betreffen. Daartoe volstaat het schriftelijk contact op te nemen met de Verkoper op het adres Gildenstraat 4 8900 Ieper België.

8. Beperking van de aansprakelijkheid

De Vennootschap CREA COSME kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze algemene verkoopvoorwaarden indien deze niet-uitvoering is toe te schrijven aan een derde, aan de fout van de Gebruiker of de Koper, of veroorzaakt door een gebeurtenis, die als overmacht moet worden beschouwd. Onder begrip overmacht moet onder andere worden beschouwd het feit dat een en ander fout gelopen is door tekortkomingen van derden.

9. Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden als ongeldig beschouwd worden of als zodanig verklaard worden uit hoofde van de toepassing van een wet, een reglement of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtsmacht, dan behouden de andere bepalingen hun kracht en reikwijdte.

10. Integraliteit van het contract

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en de samenvatting van de bestelling die doorgestuurd wordt aan de Koper vormen een contractueel geheel en vormen de integraliteit van de contractuele relaties die aangegaan worden tussen de Partijen. In geval van tegenspraak tussen deze documenten, krijgen de algemene verkoopvoorwaarden voorrang.

11. Intellectueel eigendom

Het merk AMORE PURO, de Website, alsook alle elementen waaruit de Website bestaat (zoals onder andere merken, logo's, foto's, afbeeldingen, illustraties, teksten, slogans, filmpjes, structuur van de Website) zijn het exclusieve eigendom van de Vennootschap CREA COSME, die als enige het recht heeft om de intellectuele eigendomsrechten en de daarmee verbonden persoonlijkheidsrechten, of die van de betreffende houder van de intellectuele eigendomsrechten, te doen gelden.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie en/of voorstelling, gebruik, aanpassing of wijziging van de Website of eender welke elementen van de Website, op eender welke drager en onder eender welke vorm, is strikt verboden, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Vennootschap CREA COSME.

De creatie van hyperlinks naar de Website mag enkel met schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van de Vennootschap CREA COSME.

12. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtsmacht

De verkoop van producten van de Vennootschap CREA COSME is onderworpen aan het Belgisch recht, ongeacht het land waar de Koper verblijft en de plaats waar de Bestelling gedaan wordt. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie, de uitvoering of de verbreking van het contract tussen CREA COSME en de Koper, zelfs in geval van pluraliteit van de verweerders, valt, bij gebrek aan een minnelijke schikking, onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde Belgische rechtbanken alwaar de maatschappelijke zetel van de Verkoper gelegen is.